Vedtægter for

§ l. Navn og hjemsted
Foreningens navn er "Vandglad.dk" og hjemsted er Viborg.
Foreningens adresse fastsættes af den til enhver tid siddende bestyrelse.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at fremme interessen for babysvømning i alle samfundslag og at give mulighed for at dyrke vandidræt uanset aldersgruppe, specielt i Viborg og omegn.

§ 3. Tilhørsforhold
Foreningen er medlem af Viborg Sport samt medlem af DGI Midtjylland.

§ 4. Medlemmer
Medlemmer af foreningen er aktive, som har betalt kontingent samt kan tilslutte sig foreningens vedtægter. Virksomheder kan købe passive medlemskaber, til støtte for foreningen. Et passivt medlemskab koster minimum kr. 500.- pr. virksomhed pr. år. Der er ingen rettigheder om deltagelse på holdene ved passive medlemskaber.
Udnævnelse af æresmedlemmer kan foretages af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Et æresmedlem er livsvarigt medlem af foreningen og kontingent fritaget.
Bestyrelsen er kontingent fritaget.

§ 5. Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af minimum 3 og maksimalt 7 medlemmer.
Bestyrelsen konstitueres som følgende:
A: Formand
B: Næstformand
C: Kasserer
D: Sekretær

E: Bestyrelses medlem 1-3
1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
2. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen og vælger her selv deres formand.

§ 6. Udvalg
Foreningen kan efter godkendelse af generalforsamlingen nedsætte udvalg indenfor svømmeaktiviteter. Valgene sker i henhold til § 5 og § 7. Udvalgenes kompetence og ansvar fastsættes af bestyrelsen.

§ 7. Udvalgenes sammensætning og kompetence
1. Udvalgene fastsætter selv forretningsorden og fører selvstændigt regnskab under ansvar overfor den samlede bestyrelse.
2. For hver af de aktiviteter, der er godkendt som selvstændigt aktivitetsområde, vælges et udvalg på mindst 2 medlemmer, hvoraf det ene medlem udpeges af bestyrelsen. Denne person er enten bestyrelsesmedlem eller kontaktperson til bestyrelsen. De øvrige udvalgsmedlemmer vælges på et udvalgsmøde.

 § 8. Kontingent
kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Priserne er pr. sæson. 
(sæsonen er oplyst på hjemmesiden under de pågældende hold) Vandglad.dk udbyder ikke svømmeundervisning i skoleferierne.

§ 9. Hæftelse
1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.
3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller afkast af nogen art.

§ 9.a.
Medlemmer må rette sig efter det ordensreglement, der er gældende for svømmehallen og i øvrigt følge opsynets og trænernes anvisninger.
Al virksomhed indenfor foreningen sker på den pågældendes eget ansvar, hvis ingen af foreningen tegnet forsikring dækker.

§ 10. Generalforsamling
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Denne afholdes inden udgangen af april måned og indkaldes via www.vandglad.dk , med angivelse af dagsorden med 4 ugers varsel.
2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før.
3. Kun fremmødte forældre, til aktive medlemmer samt aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret.
4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de afgivne stemmer). Dog kræves til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning foretages, såfremt generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer det. Ved personvalg, hvor der er opstillet mere end én kandidat, skal der altid foretages skriftlig afstemning.
Valgbar er en hver stemmeberettiget over 18 år, der er tilstede eller skriftligt har tilkendegivet sit kandidatur
5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.                                                                                                                            
6. Afholdelse af generalforsamling er betinget af et fremmøde fra mindst én stemmeberettiget person, anden end de fra bestyrelsen fremmødte personer. Medlemmer jf. §10 stk. 3 skal tilkendegive fremmøde via mail til info@vandglad.dk med mindst 14 dages varsel. Ved manglende fremmøde vil generalforsamlingen blive afholdt som et ordinært bestyrelsesmøde på hvilket følgende behandles:
1. Godkendelse af det reviderede regnskab
2. Godkendelse af budget
3. Behandling af forslag
4. Valg af revisor§ 11. Ordinær generalforsamling
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget
5. Behandling af forslag
6. Valg
A. Valg af bestyrelse i henhold til § 5,
B. Valg af suppleanter,
C. Valg af revisor
7. Eventuelt

§12. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§13. Tegning
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kasserer.

§14. Forretningsorden
Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden.

§ 15. Udvalgsmøder
Bestyrelsen har ret til at overvære udvalgsmøderne, dog uden at have stemmeret.

§ 16. Beslutninger
Vedtagelse af beslutninger i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af den fremmødende bestyrelse stemmer herfor. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er mødt.

 

§ 17. Protokol
Der føres referat over væsentlige vedtagne beslutninger på såvel bestyrelsesmøder som ved udvalgsmøder. Referatet godkendes på det næste møde. Kun referater fra ordinær- samt ekstraordinær generalforsamling er offentligt tilgængelige.  

 

§18. Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Senest den 31. januar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.
Såfremt foreningens tilskud overstiger det af kommunen fastsatte sum anvendes statsautoriseret eller registreret revisor.

§19. Opløsning
Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. Med hensyn til indkaldelse henvises til § 12.
Ophører foreningen med at eksistere, skal den til Viborg Kommune aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.
Den opløsende generalforsamling tager stilling til anvendelse af foreningens formue. Dog skal formuen fordeles til alment velgørende formål i overensstemmelse med § 2.
Såfremt der ikke kan opnås enighed omkring formuen, overdrages denne til DGI Midtjylland.

 


Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 2. marts 2006

Ændringer vedtaget på ordinære generalforsamling d. 15. april 2010 er markeret i denne farve
Ændringer vedtaget på ordinære generalforsamling d. 25. april 2013 er markeret i denne farve
Ændringer vedtaget på ordinære generalforsamling d. 11 april 2024 er markeret i denne farve


Vandglad.dk | info@vandglad.dk | 8800 Viborg | CVR-nummer: 28634536

Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk